Mình là Péter Varga, lập trình viên tự do và là giáo viên hướng dẫn tại CodeBerry, và đây là chia sẻ của mình về công việc

Péter Varga tốt nghiệp ngành khoa học máy tính tại trường đại học Eötvös Loránd ở Budapest. Anh...

Đọc thêm