Warunki usługi

Warunki korzystania z witryny

Wersja 1.0

Witryna pod adresem https://codeberryschool.com/ jest dziełem chronionym prawem autorskim należącym do CodeBerry. Niektóre funkcje Witryny mogą podlegać dodatkowym wytycznym, warunkom lub zasadom, które zostaną umieszczone na Stronie w związku z takimi funkcjami. Wszystkie takie dodatkowe warunki, wytyczne i zasady są włączone przez odniesienie do niniejszych Warunków.

Niestety jest to złe tłumaczenie oryginalnego dokumentu w języku angielskim. Przepraszamy, a niedługo to naprawimy. Jeśli znasz angielski, zobacz oryginalną wersję tutaj.

Pliki cookie i sygnalizatory sieci Web

Jak każda inna strona używa „ciasteczek”. Te pliki cookie służą do przechowywania informacji, w tym preferencji odwiedzających, oraz stron witryny odwiedzanej lub odwiedzanej przez odwiedzającego. Informacje te służą do optymalizacji wygody użytkowników poprzez dostosowanie zawartości strony internetowej w oparciu o typ przeglądarki użytkownika i / lub inne informacje.

DoubleClick DART Cookie

Google jest jednym z niezależnych dostawców na naszej stronie. Korzysta również z plików cookie, takich jak pliki cookie DART, do wyświetlania reklam odwiedzającym naszą witrynę na podstawie ich odwiedzin i innych witryn w Internecie. Odwiedzający mogą jednak odmówić używania plików cookie DART, odwiedzając reklamę Google i zasady prywatności sieci partnerskiej pod następującym adresem URL – http://www.google.com/privacy_ads.html.

Nasi partnerzy reklamowi

Niektórzy reklamodawcy w naszej witrynie mogą korzystać z plików cookie i sygnałów nawigacyjnych. Nasi partnerzy reklamowi to:

 • Google
 • Facebook

Każdy z naszych partnerów reklamowych ma własną politykę prywatności na swojej stronie internetowej. Dla łatwiejszego dostępu, aktualizowany i hiperłącza zasobów jest tutaj:

Niniejsze Warunki użytkowania opisują prawnie wiążące warunki, które nadzorują korzystanie z Witryny. REJESTRACJA NA STRONIE JESTEŚMY ZGODNE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI i oświadczasz, że masz upoważnienie i możliwość zawarcia niniejszych Warunków. NALEŻY NAJMNIEJ 18 LAT WIEKU W CELU DOSTĘPU DO STRONY. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ ZE WSZYSTKIMI POSTANOWIENIAMI NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE ZALOGUJ SIĘ I / LUB UŻYWAJ WITRYNY.

Warunki te wymagają indywidualnego zastosowania arbitrażu, Sekcji 10.2 w celu rozstrzygania sporów, a także ograniczenia dostępnych środków w przypadku sporu.

 1. Konta
  • Tworzenie konta. Abyś mógł korzystać z Witryny, musisz założyć konto i podać informacje o sobie. Gwarantujesz, że: (a) wszystkie wymagane informacje rejestracyjne, które przesyłasz, są zgodne z prawdą, aktualne i dokładne; (b) zachowasz dokładność takich informacji. Możesz usunąć swoje Konto w dowolnym czasie, postępując zgodnie z instrukcjami na Stronie. Firma może zawiesić lub zamknąć konto zgodnie z sekcją
  • Odpowiedzialność za konto. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności danych logowania do Konta i ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane na jego Koncie. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić Firmę o każdym nieautoryzowanym użyciu lub podejrzeniu nieuprawnionego użycia Konta. Firma nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania powyższych wymagań.
 2. Dostęp do strony
  • Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, firma udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niewyłącznej, odwołalnej, ograniczonej licencji na dostęp do Witryny wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek.
  • Pewne ograniczenia. Prawa zatwierdzone w niniejszych Warunkach podlegają następującym ograniczeniom: (a) nie będą Państwo sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, przenosić, cedować, dystrybuować, hostować lub w inny sposób komercyjnie eksploatować Witrynę; (b) nie będziesz zmieniać, tworzyć pochodnych, deasemblować, odwracać kompilacji ani odtwarzać kodu źródłowego jakiejkolwiek części Strony; (c) nie będziesz mieć dostępu do Strony w celu zbudowania podobnej lub konkurencyjnej strony internetowej; oraz (d) z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, żadna część Witryny nie może być kopiowana, reprodukowana, rozpowszechniana, ponownie publikowana, pobierana, wyświetlana, publikowana lub przesyłana w jakiejkolwiek formie lub jakimkolwiek sposobem, o ile nie wskazano inaczej, wszelkie przyszłe wydania, aktualizacje lub inne dodatki do funkcjonalności Witryny podlegają niniejszym Warunkom. Wszelkie informacje o prawach autorskich i innych zastrzeżeniach własnościowych na Stronie muszą być zachowane na wszystkich ich kopiach.
  • Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania korzystania z Witryny z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Użytkownik zatwierdził, że Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek zmiany, przerwanie lub zakończenie Witryny lub jakiejkolwiek jej części.
  • Brak wsparcia lub konserwacji. Wyrażasz zgodę na to, że Firma nie będzie zobowiązana do udzielenia Ci wsparcia w związku z Witryną.
  • Wyłączając wszelkie Treści użytkownika, które możesz podać, masz świadomość, że wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, patenty, znaki handlowe i tajemnice handlowe, w Witrynie i jej zawartości są własnością Firmy lub jej dostawców. Należy pamiętać, że niniejsze Warunki i dostęp do Witryny nie dają żadnych praw, tytułów ani udziałów w jakichkolwiek prawach własności intelektualnej, z wyjątkiem ograniczonych praw dostępu, o których mowa w punkcie 2.1. Firma i jej dostawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa nie przyznane w niniejszych Warunkach.
 3. Treść użytkownika
  • Treść użytkownika. ” Treści użytkownika ” oznaczają wszelkie informacje i treści, które użytkownik przesyła do witryny. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści użytkownika. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Treści użytkownika. Niniejszym potwierdzasz, że Treści użytkownika nie naruszają naszych Zasad dopuszczalnego użytkowania. Użytkownik nie może reprezentować ani sugerować innym, że Treści użytkownika są w jakikolwiek sposób udostępniane, sponsorowane lub promowane przez Firmę. Ponieważ Ty sam ponosisz odpowiedzialność za Treści użytkownika, możesz narazić się na odpowiedzialność. Firma nie jest zobowiązana do tworzenia kopii zapasowych jakichkolwiek Treści użytkownika, które publikujesz; Ponadto, Treści użytkownika mogą zostać usunięte w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie własnych kopii zapasowych Treści użytkownika, jeśli sobie tego życzy.
  • Niniejszym przyznajesz Firmie nieodwracalną, niewyłączną, wolną od opłat i całkowicie płatną, ogólnoświatową licencję na powielanie, rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie i wykonywanie, przygotowywanie prac pochodnych, włączanie do innych prac oraz wykorzystywanie i wykorzystywanie Treści użytkownika w inny sposób, a także udzielać podlicencji na powyższe prawa, wyłącznie w celu umieszczenia Treści użytkownika w Witrynie. Użytkownik niniejszym nieodwołalnie zrzeka się wszelkich roszczeń i roszczeń dotyczących praw moralnych lub uznania w odniesieniu do Treści użytkownika.
  • Przyjęte zasady użytkowania. Poniższe warunki stanowią naszą ” Politykę dopuszczalnego użytkowania „:
   • Użytkownik zgadza się nie korzystać z Witryny do zbierania, przesyłania, przesyłania, wyświetlania lub rozpowszechniania Treści użytkownika (i), która narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich lub jakąkolwiek własność intelektualną lub praw własności; (ii) niezgodne z prawem, nękanie, obrażanie, tortury, groźby, szkodliwe, inwazyjne wobec cudzej prywatności, wulgarne, zniesławiające, fałszywe, umyślnie wprowadzające w błąd, oszukańcze, pornograficzne, obsceniczne, wyraźnie obraźliwe, promujące rasizm, bigoterię, nienawiść lub wszelkiego rodzaju szkody wobec jakiejkolwiek grupy lub osoby; (iii) w jakikolwiek sposób szkodzi nieletnim; lub (iv) z naruszeniem jakiegokolwiek prawa, regulacji, zobowiązań lub ograniczeń nałożonych przez jakąkolwiek stronę trzecią.
   • Ponadto użytkownik zgadza się nie: (i) przesyłać, transmitować ani rozpowszechniać na Stronie lub za jej pośrednictwem oprogramowania, które ma na celu uszkodzenie lub zmianę systemu komputerowego lub danych; (ii) przesyłać za pośrednictwem Strony niezamawianej lub niedozwolonej reklamy, materiałów promocyjnych, wiadomości-śmieci, spamu, łańcuszków, piramid finansowych lub jakiejkolwiek innej formy duplikatów lub niezamówionych wiadomości; (iii) korzystać z Witryny do zbierania, gromadzenia, gromadzenia lub składania informacji lub danych dotyczących innych użytkowników bez ich zgody; (iv) zakłócać, zakłócać lub stwarzać zbędnego obciążenia dla serwerów lub sieci podłączonych do Witryny lub naruszać przepisy, zasady lub procedury tych sieci; (v) próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do Witryny, czy to przez wydobywanie haseł, czy w jakikolwiek inny sposób; (vi) nękać ani ingerować w użytkowanie i korzystanie z Witryny przez innego użytkownika;
  • Zastrzegamy sobie prawo do zapoznania się z dowolną Treścią Użytkownika oraz do zbadania i / lub podjęcia odpowiednich działań przeciwko Tobie według własnego uznania, jeśli naruszysz Zasady dopuszczalnego użytkowania lub jakiekolwiek inne postanowienie niniejszych Warunków lub w inny sposób stworzysz odpowiedzialność dla nas lub jakiejkolwiek innej osoby. Takie działanie może obejmować usunięcie lub modyfikację Treści użytkownika, zamknięcie konta zgodnie z sekcją 8 i / lub zgłoszenie cię organom ścigania.
  • Jeśli przekażesz Firmie jakiekolwiek informacje zwrotne lub sugestie dotyczące Strony, niniejszym przypisujesz Firmie wszelkie prawa do takich opinii i zgadzasz się, że Firma będzie mieć prawo do wykorzystania i pełnego wykorzystania takich Informacji zwrotnych i powiązanych informacji w dowolny sposób, jaki uzna za właściwy. Firma będzie traktować wszelkie Informacje zwrotne przekazane Spółce jako niepoufne i niezastrzeżone.
 4. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć Firmę i jej funkcjonariuszy, pracowników i agentów oraz chronić ją, w tym koszty i honoraria prawników, przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami stron trzecich spowodowanymi lub wynikającymi z (a) korzystania z Witryny, (b) Twoje naruszenie niniejszych Warunków, (c) Twoje naruszenie obowiązujących przepisów lub regulacji lub (d) Treści użytkownika. Firma zastrzega sobie prawo do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, do których jest zobowiązany nas zabezpieczyć, a Ty zgadzasz się współpracować w naszej obronie tych roszczeń. Zgadzasz się nie rozstrzygać żadnych spraw bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy. Firma dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o takim roszczeniu, działaniu lub postępowaniu, gdy tylko dowie się o tym.
 5. Linki i reklamy stron trzecich; Inni użytkownicy
  • Łącza i reklamy innych firm. Witryna może zawierać linki do stron internetowych i usług stron trzecich oraz / lub wyświetlać reklamy stronom trzecim. Takie linki i reklamy firm zewnętrznych nie są kontrolowane przez Firmę, a Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek linki i reklamy stron trzecich. Firma zapewnia dostęp do linków i reklam firm zewnętrznych wyłącznie dla wygody użytkownika, a także nie przegląda, nie zatwierdza, nie monitoruje, nie promuje, nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do linków i reklam firm zewnętrznych. Korzystasz ze wszystkich linków i reklam firm zewnętrznych na własne ryzyko i powinieneś zachować odpowiedni poziom ostrożności i dyskrecji. Po kliknięciu dowolnego z linków i reklam firm zewnętrznych obowiązują odpowiednie warunki i zasady obowiązujące osoby trzecie, w tym praktyki dotyczące prywatności i gromadzenia danych przez stronę trzecią.
  • Inni użytkownicy. Każdy użytkownik Serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za dowolną treść użytkownika. Ponieważ nie kontrolujemy Treści użytkownika, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za Treści użytkownika, niezależnie od tego, czy zostały one dostarczone przez Ciebie, czy przez innych. Zgadzasz się, że Firma nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku takich interakcji. W przypadku sporu między użytkownikiem a użytkownikiem witryny nie jesteśmy zobowiązani do zaangażowania się.
  • Niniejszym zwalniasz i na zawsze wypuszczasz Spółkę i naszych funkcjonariuszy, pracowników, agentów, następców prawnych i cesjonariuszy, a niniejszym zrzekasz się i zrzekamy się wszelkich przeszłych, obecnych i przyszłych sporów, roszczeń, kontrowersji, żądań, praw, zobowiązań, odpowiedzialności, działanie i przyczynę działania każdego rodzaju i natury, które powstały lub powstają bezpośrednio lub pośrednio z lub bezpośrednio lub pośrednio związane z Witryną. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, niniejszym zrzekasz się sekcji 1542 Kodeksu cywilnego w Kalifornii w związku z powyższymi postanowieniami, która stwierdza: „ogólne zwolnienie nie obejmuje roszczeń, których wierzyciel nie zna lub nie podejrzewa, że ​​istnieją na jego korzyść w czas wykonania zwolnienia, który, o ile został przez niego znany, musiał mieć istotny wpływ na jego rozliczenie z dłużnikiem. „
 6. Zastrzeżenia

Witryna jest udostępniana na zasadzie „tak jak jest” i „jak jest dostępna”, a firma i nasi dostawcy wyraźnie zrzekają się wszelkich gwarancji i warunków, zarówno wyraźnych, dorozumianych, jak i ustawowych, w tym wszystkich gwarancji lub warunków przydatności handlowej , przydatność do określonego celu, tytuł, spokojna radość, celność lub brak naruszenia. My i nasi dostawcy nie gwarantujemy, że strona spełni Twoje wymagania, będzie dostępna w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub bezbłędny, lub będzie dokładna, niezawodna, wolna od wirusów lub innych szkodliwych kodów, kompletnych, prawnych lub bezpieczne. Jeśli obowiązujące prawo wymaga jakichkolwiek gwarancji w odniesieniu do strony, wszystkie takie gwarancje są ograniczone do 90 dni od daty pierwszego użycia.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie domniemanych gwarancji, więc powyższe wyłączenie może nie dotyczyć Ciebie. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie okresu obowiązywania domniemanej gwarancji, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, firma lub nasi dostawcy w żadnym wypadku nie będą ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za utracone korzyści, utracone dane, koszty zakupu produktów zastępczych lub jakiekolwiek pośrednie, wynikowe, przykładowe, przypadkowe, szkód specjalnych lub represyjnych wynikających z niniejszych warunków lub korzystania z nich lub niemożności korzystania z witryny, nawet jeśli firma została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Dostęp do witryny i korzystanie z niej odbywa się na własną odpowiedzialność i ryzyko, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia urządzenia lub systemu komputerowego lub utratę danych z nich wynikających.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, niezależnie od jakichkolwiek postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, nasza odpowiedzialność wobec Użytkownika za jakiekolwiek szkody wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane będzie zawsze ograniczona do maksymalnie 50 USD (nas 50 USD). Istnienie więcej niż jednego roszczenia nie powiększy tego limitu. Zgadzasz się, że nasi dostawcy nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy lub z nią związanej.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania.

 1. Termin i wypowiedzenie. Z zastrzeżeniem postanowień tej części, niniejsze Warunki pozostaną w mocy i będą obowiązywać podczas korzystania z Witryny. Możemy zawiesić lub wypowiedzieć Twoje prawa do korzystania ze Strony w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, według naszego wyłącznego uznania, w tym do korzystania z Witryny z naruszeniem niniejszych Warunków. Po wygaśnięciu twoich praw wynikających z niniejszych Warunków Twoje Konto oraz prawo dostępu do Strony i korzystania z niej natychmiast się kończą. Rozumiesz, że każde zamknięcie Twojego Konta może spowodować usunięcie Twojej Treści użytkownika związanej z Twoim Kontem z naszych żywych baz danych. Firma nie będzie miała żadnej odpowiedzialności z tytułu wygaśnięcia twoich praw wynikających z niniejszych Warunków. Nawet po wygaśnięciu twoich praw wynikających z niniejszych warunków, obowiązują następujące postanowienia niniejszych Warunków: Sekcje od 2 do 2.5, sekcja 3 i sekcje od 4 do 10.
 2. Polityka praw autorskich.

Firma szanuje własność intelektualną innych i prosi, aby użytkownicy naszej Strony robili to samo. W związku z naszą Witryną przyjęliśmy i wdrożyliśmy politykę respektującą prawo autorskie, która przewiduje usunięcie wszelkich materiałów naruszających prawa autorskie oraz wygaśnięcie użytkowników naszej witryny internetowej, którzy wielokrotnie naruszają prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie. Jeśli uważasz, że jeden z naszych użytkowników, wykorzystując naszą Stronę, bezprawnie narusza prawa autorskie do utworu i chce usunąć materiał przypuszczalnie naruszający prawa, następujące informacje w formie pisemnego powiadomienia (zgodnie z do 17 USC § 512 (c)) należy dostarczyć do naszego wyznaczonego Agenta ds. Praw Autorskich:

 1. twój fizyczny lub elektroniczny podpis;
 2. identyfikacja dzieła chronionego prawami autorskimi, o którym twierdzisz, że zostało naruszone;
 3. identyfikacja materiału w naszych serwisach, który Twoim zdaniem narusza prawa autorskie, oraz prośba o usunięcie;
 4. wystarczające informacje, które pozwolą nam zlokalizować taki materiał;
 5. twój adres, numer telefonu i adres e-mail;
 6. oświadczenie, że wyrażasz w dobrej wierze przekonanie, że korzystanie z nieodpowiedniego materiału nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub zgodnie z prawem; i
 7. oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i pod karą krzywoprzysięstwa, że ​​jesteś właścicielem praw autorskich, które rzekomo zostały naruszone lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Należy pamiętać, że zgodnie z 17 USC § 512 (f), jakiekolwiek wprowadzenie w błąd faktów w pisemnym powiadomieniu automatycznie poddaje stronę skarżącą odpowiedzialności za wszelkie szkody, koszty i honoraria poniesione przez nas w związku z pisemnym powiadomieniem i zarzutem naruszenie praw autorskich.

 1. Generał
  • Niniejsze Warunki podlegają sporadycznym zmianom i jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, możemy powiadomić Cię, przesyłając wiadomość e-mail na ostatni podany przez Ciebie adres e-mail i / lub umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o zmianach na naszej stronie internetowej. Teren. Jesteś odpowiedzialny za dostarczenie nam najbardziej aktualnego adresu e-mail. W przypadku, gdy podany przez nas ostatni adres e-mail nie jest ważny, wysłanie wiadomości e-mail zawierającej takie powiadomienie będzie stanowić skuteczne powiadomienie o zmianach opisanych w ogłoszeniu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków będą obowiązywać najwcześniej po upływie trzydziestu (30) dni kalendarzowych od wysłania przez nas wiadomości e-mail do Ciebie lub w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od momentu opublikowania powiadomienia o zmianach w naszej Witrynie. Zmiany te będą obowiązywały natychmiast dla nowych użytkowników naszej Witryny.
  • Rozwiązywanie sporów. Przeczytaj uważnie niniejszą Umowę o arbitraż. Jest to część Twojej umowy z Firmą i wpływa na twoje prawa. Zawiera procedury OBOWIĄZKOWEGO ARBITRAŻU OBOWIĄZKOWEGO ORAZ ZRZECZENIE SIĘ ODBIORU KLASY.
   • Zastosowanie umowy o arbitraż. Wszelkie roszczenia i spory związane z Warunkami lub wykorzystaniem jakiegokolwiek produktu lub usługi świadczonej przez Spółkę, które nie mogą zostać rozwiązane nieformalnie lub w sądzie o niskich roszczeniach, będą rozstrzygane przez wiążący arbitraż na zasadzie indywidualnej zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy arbitrażowej. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie postępowania arbitrażowe będą prowadzone w języku angielskim. Niniejsza Umowa o arbitraż ma zastosowanie do Ciebie i Firmy, a także do wszelkich podmiotów zależnych, stowarzyszonych, agentów, pracowników, poprzedników w interesie, następców prawnych i cesjonariuszy, a także wszystkich upoważnionych lub nieautoryzowanych użytkowników lub beneficjentów usług lub towarów przewidzianych w Warunkach.
   • Uwaga Wymóg i nieformalne rozstrzyganie sporów . Zanim którakolwiek ze stron złoży wniosek o arbitraż, strona musi najpierw przesłać drugiej stronie pisemne zawiadomienie o sporze opisujące charakter i podstawę roszczenia lub sporu oraz żądaną ulgę. Zawiadomienie skierowane do Spółki należy przesłać na adres: Fehérvári út 149. 2. emelet 8. ajtó, 1119, Budapest. Po otrzymaniu Zawiadomienia, Państwo i Spółka mogą próbować nieformalnie rozwiązać spór lub spór. Jeśli Ty i Firma nie rozwiążesz roszczenia lub sporu w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania Powiadomienia, każda ze stron może rozpocząć postępowanie arbitrażowe. Kwota jakiejkolwiek oferty rozliczeniowej złożonej przez którąkolwiek ze stron nie może zostać ujawniona arbitrowi, dopóki arbiter nie określi kwoty nagrody, do której uprawniona jest każda ze stron.
   • Reguły arbitrażowe. Arbitraż zostanie wszczęty przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe, ustanowionego alternatywnego dostawcę rozstrzygania sporów, który oferuje arbitraż, jak określono w tej sekcji. Jeżeli AAA nie jest uprawniona do arbitrażu, strony zgadzają się wybrać alternatywnego dostawcę ADR. Zasady dostawcy ADR regulują wszystkie aspekty arbitrażu, z wyjątkiem zakresu, w jakim takie przepisy są sprzeczne z Warunkami. Reguły arbitrażu konsumenckiego AAA dotyczące arbitrażu są dostępne online na stronie 
    adr.orglub dzwoniąc do AAA pod numer 1-800-778-7879. Arbitraż będzie prowadzony przez jednego, neutralnego arbitra. Wszelkie roszczenia lub spory, w których łączna kwota żądanej kwoty jest mniejsza niż dziesięć tysięcy dolarów amerykańskich (10 000,00 USD), mogą być rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu o nieobecności, według wyboru strony, która chce uzyskać pomoc. W przypadku roszczeń lub sporów, w których łączna kwota żądanej kwoty wynosi dziesięć tysięcy dolarów amerykańskich (10 000,00 USD) lub więcej, prawo do rozprawy zostanie określone w regulaminie arbitrażu. Każda rozprawa odbędzie się w miejscu w odległości 100 mil od miejsca zamieszkania, chyba że zamieszkujesz poza Stanami Zjednoczonymi i jeśli strony nie uzgodnią inaczej. Jeżeli przebywasz poza Stanami Zjednoczonymi, arbiter powinien dać stronom rozsądne zawiadomienie o dacie, godzinie i miejscu wszelkich ustnych przesłuchań. Wszelkie orzeczenia w sprawie wyroków wydanych przez arbitra mogą zostać wpisane do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji. Jeżeli arbiter przyznaje ci nagrodę, która jest większa niż ostatnia oferta rozliczeniowa, którą Spółka złożyła przed rozpoczęciem postępowania arbitrażowego, firma zapłaci ci wyższą nagrodę lub 2 500,00 $. Każda strona ponosi własne koszty i wypłaty wynikające z arbitrażu i pokrywa równą część opłat i kosztów Dostawcy ADR.
   • Dodatkowe zasady dotyczące arbitrażu niezgodnego z założeniami . W przypadku wybrania arbitrażu nieistniejącego arbitraż będzie prowadzony przez telefon, online i / lub wyłącznie na podstawie pisemnych oświadczeń; konkretny sposób wybierze strona wszczynająca arbitraż. Arbitraż nie wiąże się z osobistym wystąpieniem stron ani świadków, chyba że strony postanowią inaczej.
   • Limity czasowe. Jeśli Ty lub Spółka prowadzicie arbitraż, akcja arbitrażowa musi zostać wszczęta i / lub zażądana w ramach przedawnienia i w terminie określonym w Przepisach AAA dla odpowiedniego roszczenia.
   • Urząd Arbitra. W przypadku wszczęcia postępowania arbitrażowego arbiter podejmie decyzję o prawach i obowiązkach użytkownika i Spółki, a spór nie zostanie skonsolidowany w żadnych innych sprawach ani nie zostanie połączony z żadnymi innymi sprawami lub stronami. Arbiter jest uprawniony do przyznania pozwów mających charakter dyspozycyjny w stosunku do całości lub części roszczenia. Arbiter jest uprawniony do przyznania odszkodowania pieniężnego oraz przyznania każdej osobie przysługującej na mocy obowiązującego prawa środka niepieniężnego, Regulaminu AAA oraz Warunków. Arbiter wydaje pisemne orzeczenie i oświadczenie o decyzji opisujące zasadnicze ustalenia i wnioski, na których opiera się wyrok. Arbiter ma takie samo uprawnienie do indywidualnego przyznawania ulgi, jaką miałby sędzia w sądzie. Wyrok arbitra jest ostateczny i wiążący dla Ciebie i dla Firmy.
   • Rezygnacja z procesu jury. STRONY NINIEJSZYM ODPOWIADAJĄ SWOIMI PRAWOM KONSTYTUCYJNYM I USTAWOWYM, ABY PRZEJŚĆ DO TRYBUNAŁU I POSIADAJĄ PRÓBY PRZED SĄDEM LUB JURIĄ, zamiast tego wybierają, że wszystkie roszczenia i spory będą rozstrzygane w drodze arbitrażu na mocy niniejszej Umowy arbitrażowej. Procedury arbitrażowe są zazwyczaj bardziej ograniczone, wydajniejsze i mniej kosztowne niż przepisy obowiązujące w sądzie i podlegają bardzo ograniczonej kontroli sądowej. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy tobą a Spółką w dowolnym stanie lub w sądzie federalnym w pozwie o zwolnienie lub wykonanie wyroku arbitrażowego lub w inny sposób, TY I FIRMA OTRZYMAJĄ WSZELKIE PRAWA DO TRYBUNKI JURY, zamiast wybierania rozwiązania sporu przez sędziego.
   • Rezygnacja z klas lub działania skonsolidowane . Wszelkie roszczenia i spory objęte zakresem niniejszej umowy arbitrażowej muszą być rozstrzygane indywidualnie, a nie na podstawie klasy, a roszczeń więcej niż jednego klienta lub użytkownika nie można rozstrzygać ani rozstrzygać wspólnie ani skonsolidować z roszczeniami innych klientów. lub użytkownika.
   • Poufność . Wszystkie aspekty postępowania arbitrażowego będą ściśle poufne. Strony postanawiają zachować poufność, chyba że prawo stanowi inaczej. Niniejszy ustęp nie stanowi przeszkody dla strony w przedłożeniu sądowi żadnych informacji niezbędnych do wyegzekwowania niniejszej Umowy, do wyegzekwowania wyroku arbitrażowego lub do żądania sądowej lub słusznego zwolnienia.
   • Rozłączność . Jeżeli jakakolwiek część lub część niniejszej Umowy o arbitraż zostanie uznana na mocy prawa za nieważną lub niewykonalną w sądzie właściwej jurysdykcji, wówczas taka określona część lub części nie będą miały mocy obowiązującej i zostaną zerwane, a pozostałą część Umowy kontynuować z pełną mocą i efektem.
   • Prawo do odejścia. Wszelkie lub wszystkie prawa i ograniczenia określone w niniejszej Umowie o arbitraż mogą być zniesione przez stronę, przeciwko której roszczenie jest dochodzone. Takie zrzeczenie się nie uchyla ani nie wpływa na żadną inną część niniejszej Umowy arbitrażowej.
   • Przetrwanie umowy . Niniejsza Umowa Arbitrażowa przetrwa zerwanie stosunków z Firmą.
   • Mały sąd roszczenia. Niezależnie od powyższego, Państwo lub Spółka mogą wnieść skargę indywidualną do sądu ds. Drobnych roszczeń.
   • Emergency Equitable Relief . W każdym razie, każda ze stron może zwrócić się do sądu stanowego lub federalnego w trybie pilnym o przyznanie odpowiedniej kwoty, aby utrzymać status quo w oczekiwaniu na arbitraż. Żądanie środków tymczasowych nie będzie uważane za zrzeczenie się jakichkolwiek innych praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy o arbitrażu.
   • Roszczenia nie podlegające arbitrażowi. Niezależnie od powyższego, roszczenia o zniesławienie, naruszenie Ustawy o oszustwach komputerowych i nadużyciach oraz naruszenie lub przywłaszczenie cudzego patentu, praw autorskich, znaku handlowego lub tajemnicy handlowej nie podlegają niniejszej Umowie Arbitrażowej.
   • W każdym przypadku, gdy powyższa Umowa Arbitrażowa zezwala stronom na prowadzenie sporu sądowego, strony niniejszym zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji sądów znajdujących się w hrabstwie Niderlandy w Kalifornii w takich celach.
  • Witryna może podlegać amerykańskim przepisom dotyczącym kontroli eksportu i może podlegać przepisom eksportowym lub importowym w innych krajach. Użytkownik zgadza się nie eksportować, nie eksportować ani nie przekazywać, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych amerykańskich danych technicznych uzyskanych od Firmy ani żadnych produktów wykorzystujących takie dane, z naruszeniem przepisów lub przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych.
  • Firma znajduje się pod adresem podanym w punkcie 10.8. Osoby mieszkające w Kalifornii mogą zgłaszać skargi do Działu Pomocy Reklamacyjnej w Wydziale Produktu Konsumenckiego Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenckich, kontaktując się z nimi na piśmie pod adresem 400 R Street, Sacramento, CA 95814 lub telefonicznie (800 ) 952-5210.
  • Komunikacja elektroniczna. Komunikacja między Tobą a Firmą odbywa się za pomocą środków elektronicznych, niezależnie od tego, czy korzystasz z Witryny, czy przesyłasz nam e-maile, czy też zamieszczasz ogłoszenia na Stronie lub komunikujesz się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dla celów umownych, Użytkownik (a) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Spółki w formie elektronicznej; oraz (b) zgadzają się, że wszystkie warunki, umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty dostarczane przez Spółkę w formie elektronicznej spełniają wszelkie prawne zobowiązania, które spełniłyby takie komunikaty, gdyby były w formie papierowej.
  • Całe warunki.Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między użytkownikiem a nami w zakresie korzystania z Witryny. Nasze niewykonanie lub egzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie działać jako zrzeczenie się tego prawa lub postanowienia. Tytuły sekcji w niniejszych Warunkach są wyłącznie dla wygody i nie mają mocy prawnej ani umownej. Słowo „w tym” oznacza „w tym bez ograniczeń”. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną nienaruszone, a nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zmienione, tak aby było ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Twoja relacja z Firmą jest relacją niezależnego kontrahenta, a żadna ze stron nie jest agentem ani partnerem drugiej strony. Niniejsze Warunki oraz twoje prawa i obowiązki w niniejszym dokumencie mogą nie być przypisane, podwykonawstwo, delegowanie lub w inny sposób przeniesione przez użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy, a wszelkie próby przeniesienia, podwykonawstwa, przekazania lub przekazania z naruszeniem powyższych postanowień będą nieważne. Firma może dowolnie przydzielać niniejsze Warunki. Warunki określone w niniejszych Warunkach będą wiążące dla cesjonariuszy.
  • Informacje o prawach autorskich / znakach towarowych . Copyright © 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe, logotypy i znaki usługowe wyświetlane na Stronie są naszą własnością lub własnością innych stron trzecich. Nie wolno używać tych Znaków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody lub zgody takiej strony trzeciej, która może być właścicielem Znaków.
  • Informacje kontaktowe:
   • Adres: Budapeszt
   • Email: hello@codeberryschool.com